Emlak ilanı vermenin en kolay yolu, EviniAlSat.com - Free'ye  Hoşgeldiniz!.. 

En Popüler

YENİ EVİNİZ, DOĞRU ADRESİNİZ

 

1. TARAFLAR:

  a.  Evinialsat.com - Free sitesinin (http://www.evinialsat.net) faaliyetlerini yürüten GMK Bulvarı, No:12/159 Kızılay/Çankaya/ANKARA adresinde mukim Yalçınkaya Bilgisayar, Elektronik ve Mühendislik Tic. Ltd.Şti. (Bundan böyle ŞİRKET olarak anılacaktır).

  b.  Evinialsat.com - Free internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle ÜYE olarak anılacaktır)

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU:

      İşbu Sözleşme’nin konusu Yalçınkaya Bilgisayar, Elektronik ve Mühendislik Tic. Ltd.Şti.ne ait  Evinialsat.com - Free (Bundan böyle SİTE olarak anılacaktır) sitesinden Üyenin faydalanma şartlarının ve karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

3. YÜKÜMLÜLÜKLER, HAKLAR VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI:

  a.  Üye, Evinialsat.com - Free internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırı olması nedeniyle ŞİRKETin uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

  b.  Üye, üyeliğini başkalarına kullandıramaz, Evinialsat.com - Free sitesine girmek için kendisi tarafından belirlenmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez.Üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı yalnızca bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından ŞİRKET’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, ŞİRKET’in sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

  c.  Üye, Evinialsat.com - Free internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uymayı baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

  ç.  Üye, Evinialsat.com - Free internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

  d.  Evinialsat.com - Free internet sitesinde, üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler yalnızca görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin ŞİRKET’le hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. ŞİRKET’in, üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  e.  Üye, Evinialsat.com - Free internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden ŞİRKET’ten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

  f.  Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

  g. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, ŞİRKET’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, ŞİRKET’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

  ğ. ŞİRKET’in her zaman müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, ŞİRKET’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

  h. Evinialsat.com - Free internet sitesi yazılım ve tasarımı ŞİRKET mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

  ı. ŞİRKET tarafından Evinialsat.com - Free internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine  yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

  i. Şirket Üye bilgilerini üçüncü kişilere herhangi bir sebeple vermeyeceğini, kötü niyetle kullanmayacağını peşinen kabul eder, ŞİRKET, üyenin kişisel bilgilerini ancak;

    (1)  Evinialsat.com - Free sitesinin kullanıcılarla akdettiği "Üyelik Sözleşmesi"nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla,

    (2)  Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir soruşturmanın sürdürülmesi ve ifası amacıyla bilgi talep edilmesi durumunda açıklayabilir.

  j. Evinialsat.com - Free web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye, Evinialsat.com - Free web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

  k. ŞİRKET, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Evinialsat.com - Free web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

  l. ŞİRKET, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan koşul yayınlandığı tarihte tüm üyeler bakımından hüküm ifade eder.

  m. ŞİRKET, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine ihtarname, bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılır.

  n. "Site"de ilan verilmesine ilişkin belirlenmiş; puan, ücret ve ödeme koşullarında yapılan değişiklikler, değişikliğin yapıldığı andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. "Evinialsat.com, "Site"de yer alan diğer "Hizmetler"le ilgili olarak istediği takdirde ücret belirleyebilir; böyle bir durumda "Üye"lerin ilgili "Hizmetler"den faydalanması ücretin tam ve eksiksiz olarak ödenmesi koşuluna bağlıdır. Uygulamalarla ilgili puan, ücret ve ödeme koşulları ile ücretlerin yürürlük tarihleri Site'nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir.

  o. "Evinialsat.com - Free sitesinde çeşitli “Hizmet”’lerin ücretsiz veya indirimli olarak sunulması imkânı bulunmakta olup, ŞİRKET her zaman söz konusu indirimli veya ücretsiz "Hizmet" sunumundan tek taraflı olarak vazgeçip, "Hizmet"i ücretli veya tam ücretli olarak sunmaya başlayabilir.

  ö. "Evinialsat.com - Free" sitesi tarafından sunulan  "Hizmet"lerle ilgili bedeller aksi işbu sözleşmede veya "Site"de açıkça belirtilmedikçe sadece bir "Üye" için geçerlidir; " Evinialsat.com - Free" sitesi her zaman için bir "Üye"den fazla "Üye"nin kullanımına sunulan veya "Üye"nin alt üyelik veya benzeri yöntemlerle birden çok gerçek veya tüzel kişiye kullanımına sunulmasını talep ettiği "Hizmet"ler için ek ücret talep edebilecektir.

  p. Bir "Hizmet"le ilgili olarak eksik veya ücretsiz olduğu bildirilen "Hizmetler" dışında ödeme alınmamış olması, söz konusu "Hizmet"in ücretsiz veya kısmi ödenilen miktar bedelinde olduğunun kabulü sayılamaz. Bu şekilde eksik veya hiç ödememe halinde "Evinialsat.com - Free” sitesinin ilgili "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunmaktadır.

  r. "Üye" kendisi tarafından eksik veya hiç ödenmeyen bedelin aylık %3 oranında temerrüt faizine uğrayacağını ve bu bedeli de "Hizmet" bedeli ile birlikte ödemek zorunda olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  s. Üye'ler, üyelikten ayrılmaları durumunda Evinialsat.com - Free sitesinden (ŞİRKET’ten) herhangi bir hak talep edemezler.

  ş. Şirket, Evinialsat.com - Free sitesinde yer alan ve özellik arz eden Hizmetleri, herhangi bir kullanım süresine bağlı kalmaksızın Üye’lere satışa sunabilir. Üye; puan paketi satın aldığı takdirde özellik arz eden bir Hizmet’ten yararlanabileceğini, işbu sözleşme kapsamında üyeliği sonlandırıldığında, Üye’ye söz konusu sona erme tarihi  itibariyle kullanılmayan puanlara ilişkin bedel iade edilecektir.

      Üye, özel Hizmet’lerden faydalanmak üzere puan paketlerinden alım gerçekleştirdiği takdirde ise, hem puan paketinin iptalini isteyebilir veya üyeliğini sonlandırabilir. Bu durumda Üye’ye söz konusu sona erme tarihi itibariyle kullanılmayan puanlara ilişkin bedel iade edilecektir.

      Evinialsat.com - Free sitesinin işbu koşullarda Site’nin ilgili puan paketi satış sayfalarında değişiklik yapma hakkı saklı olup, Üye ilgili puan paket satış sayfalarında yer alan şartlar dahilinde satın alma işlemini gerçekleştirmeyi ve işbu ilan edilen şartlar ile bağlı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  t.  Üye, üyelik işlemleri ya da web sitesini kullanımı ile ilgili sorunlarını, görüş ya da önerilerini ‘’Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.’’ e-posta adresine iletebilir.

  u. Uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Site'nin ve Evinialsat.com’a ve bağlı ortaklarına ait işbu sözleşmede belirtilen ve ileride hizmete sunulacak diğer platformların (arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları, "Evinialsat.com"a ait ve/veya "Evinialsat.com" tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır.

  ü. "Evinialsat.com" uygulamalarının, "Evinialsat.com - Free” sitesinde yer alan bilgilerin ve "Evinialsat.com"un telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü şahısların erişimine sunulmasına "Evinialsat.com" tarafından izin verilmemektedir.

  v.  Üye'ler, arayüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, Site'yi veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Evinialsat.com'un açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler. 

  y.  Üye'ler, Site'nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir araç, yazılım, robot, örümcek, veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Üye'ler işbu kullandırtmalar sebebiyle Üye'lerin uğrayacağı zararlardan veya taleplerden Evinialsat.com’un  herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler. Aksi takdirde ŞİRKET’in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye'ye aynen rücu edilir.